Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

2 min read

Kjenner du til endringene i veilederen til hvitvaskingsloven?

Kjenner du til endringene i veilederen til hvitvaskingsloven?

Risikobasert kundekontroll, risikoanalyser og rutiner blir stadig viktigere, og når Finanstilsynet gjennomfører tilsyn forventes det at nye veiledere blir innarbeidet i virksomhetens risikoanalyse.

I dette webinaret gir vi deg en oversikt over de viktigste endringene i den nye veilederen til hvitvaskingsloven, og går gjennom nye presiseringer innenfor:

 • Virksomhetsinnrettet risikovurdering
 • Rutiner
 • Risikoklassifisering
 • Gjennomføring av kundetiltak
 • Avvising, avvikling og kontraheringsplikten
 • Elektroniske overvåkingssystemer og undersøkelsesplikt
 • Lagring av opplysninger

 

Den nye veilederen bygger i hovedsak på veilederen fra 2019, men er mer presis, og fanger opp endringer i hvitvaskingsloven som stammer fra implementeringen av EUs femte hvitvaskingsdirektiv. Bakgrunnen for de fleste endringene i veilederen er likevel utviklingstrender innen tilsyn, dialog med rapporteringspliktige og ønsker om presiseringer fra rapporteringspliktige foretak. Hvitvaskingsloven treffer mange forskjellige bransjer, og behovet for god veiledning er følgelig stort. Det bør bemerkes at veilederen er Finanstilsynets fortolkning av loven, og er ikke en autoritativ rettskilde for virksomheter som ikke er underlagt Finanstilsynet. Den bør likevel leses av alle.

Se hele opptaket fra webinaret: Ny veileder – hva er nytt?

 

Virksomhetsinnrettet risikovurdering og rutiner

Virksomhetsinnrettet risikovurdering utdypes ytterligere av Finanstilsynet, som presiserer at slike vurderinger bør inneholde beskrivelser av:

 • Iboende risiko, eller foretakets eksponering mot hvitvaskingsrisiko og terrorfinansieringsrisiko
 • Tiltak og eventuelle svakheter ved tiltakene (sårbarhetsanalyse)
 • Restrisiko

 

Videre fremheves det at rapporteringspliktige må vurdere risiko forbundet med ny teknologi – før nye produkter og tjenester tilbys, og før ny teknologi (for eksempel IT-systemer for kundebehandling) tas i bruk. Det stilles også nye forventninger til kildebruk. Rapporteringspliktige forventes å bruke både kvalitativ og kvantitativ informasjon for å vurdere iboende risiko og restrisiko. I tillegg skal risikovurderinger også inneholde en versjonslogg. 

Når det gjelder rutiner omfatter den nye veilederen flere nye punkter:

 • Risikovurdering av nye produkter, tjenester og ny teknologi
 • Løpende oppfølging av transaksjoner
 • Sanksjonsscreening
 • Egnethetsvurdering av hvitvaskingsansvarlig og etterlevelsesansvarlig
 • Behandling av personopplysninger

 

Finanstilsynet understreker også betydningen av både enkeltstående høyrisikofaktorer og kombinasjonsrisiko. Dette vil påvirke risikoklassifiseringen av kunden.

Lær mer: Risikovurdering, rutiner og risikoklassifisering (04:53)

 

Gjennomføring av kundetiltak

I veilederens kapittel 4.2.5 er det en rekke nye presiseringer vedrørende gjennomføring av kundetiltak. Veiledning knyttet til virtuelle eiendeler, herunder kryptovaluta, og midlenes opprinnelse har vært et ønske fra rapporteringspliktige. Finanstilsynet behandler dette i den nye veilederen. Det sentrale her er at informasjonen som innhentes må være tilstrekkelig for å gjøre rapporteringspliktige i stand til å avgjøre om kundens redegjørelser er egnet til å begrunne hvordan midlene ble ervervet.

Veilederen presiserer også at risikoen knyttet til digitale løsninger for bekreftelse av identitet må vurderes og dokumenteres, og oppstiller hvilke forsterkede kundetiltak som gjelder som et minimum overfor høyrisikoland. Nå omfatter dette også kundeforhold og transaksjoner som involverer høyrisikoland (ikke bare etableringer). Finanstilsynet definerer dette nærmere i veilederen.

Videre skilles det mellom periodisk løpende oppfølging og hendelsesbasert oppfølging. Begge former for oppfølging er viktige for å oppfylle lovkravet, og skal blant annet bidra til at rapporteringspliktige skal kunne reagere på hendelser som endrer kundens risikoprofil.

 

Lær mer: Gjennomføring av kundetiltak (21:58)

 

Kontraheringsplikt og overvåkingssystemer 

Finanstilsynet utdyper kontraheringsplikten i den oppdaterte veilederen, og når det gjelder fullstendig avvikling eller avvisning av kunder skal det gjennomføres en rimelighetsvurdering av kundens dokumentasjon. Veilederen presiserer også at avvisninger av kunder utenfor virksomhetens geografiske dekningsområde betinger at dette er definert i virksomhetens policy eller liknende styringsdokumenter.

Når det gjelder transaksjonsovervåking gir veilederen uttrykk for at enhver alarm ikke utløser undersøkelsesplikt, men at alle alarmer må behandles. Ved mistanke skal undersøkelser igangsettes umiddelbart.

Finanstilsynet forventer at veilederen til hvitvaskingsloven etterleves og innarbeides. Vi anbefaler at alle rapporteringspliktige går gjennom veilederen, oppdaterer risikoanalyser og rutiner, og implementerer nødvedige tiltak. Forhåpentligvis gir webinaret vårt gode råd og nyttige pekepinn på hvor du bør fokusere innsatsen.

 

Se hele opptaket fra webinaret: Ny veileder – hva er nytt?

 

Book demo

 

Hva kreves av advokater for å etterleve hvitvaskingsloven (AML)?

Hva kreves av advokater for å etterleve hvitvaskingsloven (AML)?

Hva kreves av advokater for å etterleve hvitvaskingsloven (AML)?

Read More
Slik reduserte Nokas manuelt arbeid med AML til et minimum og samtidig reduserte risikoen for feil

Slik reduserte Nokas manuelt arbeid med AML til et minimum og samtidig reduserte risikoen for feil

Nokas trengte en løsning som automatiserte og effektiviserte AML-prosessene. Valget endte på Beaufort, og Nokas har nå en automatisert løsning hvor...

Read More
Trenger foretaket en AML-Helsesjekk? Og i så fall, hva er det?

Trenger foretaket en AML-Helsesjekk? Og i så fall, hva er det?

AML-Helsesjekk er en gjennomgang av foretakets risikoanalyse og rutiner.

Read More