FAQ

Spørsmål og svar om anti-hvitvasking

Hva er hvitvasking?

.

Hvitvasking er transaksjoner som skjuler eller tilslører dets illegale opprinnelse, og som dermed kan reinvesteres i den legale økonomien uten å vekke mistanke. Målet for hvitvaskeren er å gjøre det vanskelig for myndighetene å spore midlene tilbake til den straffbare handlingen. Du kan lese mer om hva hvitvasking er i artikkelen hva er hvitvasking?

Hva er hvitvaskingsloven?

.

Loven har som formål å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Loven krever at alle rapporteringspliktige selskaper skal følge lovverkets rutiner, og tiltakene i loven skal blant annet forebygge og avdekke at rapporteringspliktige blir brukt, eller forsøkt brukt, som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering. Dette må du vite om hvitvaskingsloven!

Hva er AML? (anti-hvitvasking)

.

AML (anti-hvitvasking) er en samlebetegnelse for tiltak, lover, forskrifter og prosedyrer som skal forhindre kriminelle i å skjule opprinnelsen til utbytte fra illegale handlinger. Du kan lese i større dybde om aml ved å klikke på lenken i blått.

Hva er økonomisk kriminalitet?

.

Økonomisk kriminalitet er en bred definisjon av lovbrudd som er relatert til penger. Det kan begås av både privatpersoner og av virksomheter. I denne artikkelen kan du lese om hvorfor vi bidrar i kampen mot økonomisk kriminalitet

Hvorfor ønsker vi finansiell åpenhet?

.

For å sikre velferd, vår rettsstat, demokratiet og en sunn økonomi trenger vi finansiell åpenhet i samfunnet. Dette er vår visjon.

Hva er en politisk eksponert person (PEP)?

.

En PEP er en fysisk person som har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet. Les mer ved å klikke på «PEP».

Hva er sanksjoner?

.

Sanksjoner eller handelsrestriksjoner er politiske virkemidler for å få en stat, enkeltperson eller organisasjon til å endre uønsket adferd, for eksempel bidra til terror, undertrykking, krig eller spredning av masseødeleggelsesvåpen. Les mer ved å klikke på «sanksjoner».